Should-ought to

SHOULD-OUGHT

“should” ve “ought” birer modal yardımcı fiildir. Cümlede fiile” -meli -malı” anlamlarını katar. Tavsiye, zorunluluk, eleştiri, çıkarım yapma gibi durumlarda kullanılabilecek bir yapıdır.  İkisi de birbirinin yerine kullanılabilir yapılardır ancak “should” daha çok kullanılan bir yapıdır. Örneklerle, detaylı açıklamaya geçebiliriz.

OUGHT-OUGHT TO HAVE

“ought” fiilinin diğer modal fiillerden farkı “to” ile kullanılmasıdır. Genellikle konu anlatımlarında da “ought to” şeklinde hep beraber söylenir.

“OUGHT-OUGHT TO HAVE” Kullanırken Dikkat Edeceğimiz Dil Bilgisi Kuralları Nelerdir?

1- “ought” he-she-it özneleri ile kullanıldığında -s takısı almaz. Bütün özneler ile aynı formda kullanılır.

She ought to study. (O çalışmalı.)

They ought to study. (Onlar çalışmalı.)

2- “ought” sonuna hiçbir ek almaz. -ing, -ed, es gibi.

3- “ought” fiilinden sonra “to” gelir. Ana fiili yardımcı fiilimize “to” ile bağlarız.

Yardımcı fiil: ought  

Ana fiil: study

She ought to study. DERİZ.

4- “question tag” yapısında “ought” fiilini cümle sonunda olumsuz yaparken “shouldn’t” şeklinde yazarız. “oughtn’t” yazmamız da mümkündür.

She ought to study, shouldn’t she?

5- Olumlu, olumsuz, soru cümleleri yaparken “ought” fiilinin kendisini kullanırız.

OLUMLU: bütün özneler + ought + to + yalın fiil

You ought to leave the room. (Odadan çıkmalısın.)

OLUMSUZ: bütün özneler + ought not to/ oughtn’t to + yalın fiil

You oughtn’t leave the room. (Odayı terk etmemelisin.)

SORU: Ought + bütün özneler + to + yalın fiil?

Ought I to leave the room? (Odadan çıkmalı mıyım?)

6- “ought to have” yapısını kullanırken fiilin 3. Halini kullanmamız gerekir. (perfect of the verb)

They ought to have done their job.

(İşlerini yapmış olmalıydılar.)

 

 “OUGHT-OUGHT TO HAVE” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir? Örnek cümleler vererek açıklayalım.

1-Obligation: Kendimize ve başkalarına ait görev ve sorumluluklarından bahsederken tavsiyede bulunurken kullanılan bir yapıdır.

I ought to learn a new language.

(Yeni bir dil öğrenmeliyim.)

 

He ought to go work to earn money.

(Para kazanmak için işe gitmeli.)

 

2-Deduction: Tahminlerimizden bahsederken, akla mantığa sığan fikirlerimizden ve ihtimallerden bahsederken kullanılan bir yapıdır.

Follow the instructions. You ought to be confused.

(Talimatları takip et. Şaşırmış olmalısın.)

 

I have heard the bad news. They ought to left  the country.

(Kötü haberleri duydum. Ülkeyi terk etmiş olabilirler.)

 

3-Supposed to be in the Past: “OUGHT TO HAVE + Fiilin 3. Hali” Geçmişte olması beklenen ama olmayan eylemler için kullanılan bir yapıdır. Ayrıca olmuş olabilir şeklinde tahminlerimizden söz ederken de bu yapıyı kullanabiliriz. (Olmuş mu olmamış mı belli değildir.)

He ought to have finished his job but he didn’t do anything.

(İşini bitirmiş olmalıydı ama hiçbir şey yapmadı.)

 

She ought to have paid the bills.

(Faturaları ödemiş olmalı.)

(Ödemiş mi ödememiş mi belli değil, sadece tahmin.)

 

SHOULD-SHOULD HAVE

“should” tavsiye, zorunluluk, çıkarım yapma gibi durumlarda kullanılabilen bir yapıdır. Farklı anlamların ima edilebildiği cümle yapıları da mevcuttur. Genellikle -meli -malı- olmalı olabilir gibi anlamlar verir. Bol bol örnek incelenmesinde fayda vardır.

“SHOULD-SHOULD HAVE” Kullanırken dikkat edeceğimiz dil bilgisi kuralları nelerdir?

1- “should” modal yardımcı fiildir. Tek başına bir anlam ifade etmez. Sonrasında ana fiilin yer alması gerekir. Ana fiil ile kullanırken de hiçbir eke veya kelimeye ihtiyaç duymaz. Should + yalın fiil şeklinde cümlemizin eylemini ifade etmiş oluruz.

Yardımcı fiil: should, ana fiil: study
He should study. (O çalışmalı.)

2- “should” bütün özneler ile aynı formda kullanılır. -es -s -ies – ing gibi takılar da almaz.

She shoulds study. DEMEYİZ She should study. DERİZ.
He shoulding study. DEMEYİZ. He should study. DERİZ.

3- Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini “should” fiilinin kendisi ile kurarız. “did-do-does” gibi diğer zamanlara ait yardımcı fiilleri cümle içinde kullanmayız.

OLUMLU: bütün özneler + should + yalın fiil

I should study.

OLUMSUZ: bütün özneler + should not/shouldn’t + yalın fiil

I shouldn’t stop. DERİZ.
I don’t should stop. DEMEYİZ.

SORU: Should + bütün özneler + yalın fiil?

Should I stop working? DERİZ.
Do I should stop working? DEMEYİZ.

CEVAP: Yes, bütün özneler + should. No, bütün özneler + shouldn’t.

Yes, you should. DERİZ. Yes, you do. DEMEYİZ.
No, you shouldn’t. DERİZ. No, you don’t. DEMEYİZ.

“SHOULD-SHOULD HAVE” yardımcı fiilini neden kullanırız? Kullanım alanları nelerdir?

-Giving advice: tavsiye verirken

-Obligation: yapmak zorunda olduğumuz şeyler için

-Probabilty-Deduction: İhtimaller üzerine konuşmalarda, çıkarımlarda

-Past events: Geçmiş eylemler üzerine konuşmalarda kullanılır.

“SHOULD-SHOULD HAVE” modal yardımcı fiilini kullanım alanlarına göre örnek cümleler vererek inceleyelim.

ADVICE: Birisine tavsiyede bulunurken “should” yapısını kullanırız.

You should use this hand cream.

(Bu el kremini kullanmalısın.)

 

OBLIGATION: Yapmak zorunda olduğumuz durumlar için “should” yapısını kullanırız.

Students should complete the project by deadline.

(Öğrenciler son tarihe kadar projelerini bitirmeliler.)

 

PROBABILITY/DEDUCTION: Muhtemelen gerçekleşecek olaylar için “should” kullanırız.

His work finishes at seven. He should be here in a few seconds.

(İşi yedide bitiyor. Birazdan burada olacaktır.)

 

PAST EVENTS: Geçmişte olmuş olaylar üzerine konuşurken, keşke olmasaydı, olsaydı iyi olurdu anlamlarında cümleler kurabiliriz. Bunun için “should have + fiilin 3. Hali kullanılmalı.

He should have reminded me about the meeting.

(Bana toplantıyı hatırlatmış olmalıydı.)=(ama hatırlatmadı)

 

They shouldn’t have built that construction.

(Bu yapıyı inşa etmemiş olmalıydılar.)=(ama inşa ettiler)

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.