Object Pronouns

Object Pronouns: ME-HIM-HER-IT-YOU-US-THEM

“Object pronoun”  şahıstan bahseden bir zamirdir. Burada bahsedilen şahıs cümle içinde nesne görevindedir. Ben > bana şeklinde bir dönüşüm vardır. “ben” öznesine yönelme anlamı verirken “bana-beni” gibi kelimeler kullanırız. İngilizcede de bu durum söz konusudur.”Object pronouns” ana fiilden etkilenen öğelerdir. Cümlenin nesnesidir. Fiilden veya edattan sonra gelir. (AFTER VERBS AND PREPOSITIONS)

OBJECT PRONOUNS
me Beni-Bana Do you remember me? (Beni hatırlıyor musun?)
you Seni-Sana I will tell you something. (Sana bir şey söyleyeceğim.)
it Onu-Ona Take it. (Onu al.)
him Onu-Ona Trust him. (Ona güven.)
her Onu-Ona I saved her. (Onu kurtardım.)
you Sizi-Size I owe you. (Size borçluyum.)
us Bizi-Bize Will you come to us tonight? (Bize bu gece gelecek misin?)
them Onları-Onlara Tell them not to wait. (Onlara beklememelerini söyle.)

The manager shouted at me.

(Müdür bana bağırdı.)

Detaylı olarak dil bilgisi kurallarına göz atalım:

1- Cümle içinde iki nesne var ise bunları nasıl kullanarak cümle kurabiliriz peki?

Cümle içinde iki nesne varsa “to” ve “for” bize yardımcı olacaktır.

“for” cümle içinde “için” anlamında kullanılır” (birisi-bir şey için) (for you=senin için)

I will make a cake/it for you.

(Senin için kek yapacağım.)

İki nesne = kek ve sen

“to” cümle içinde “e-a” anlamında yönelme anlamı vermek için kullanılır. (onA) (to her = ona)

I will bring a book /it to you.

(Sana bir kitap getireceğim.)

İki nesne = kitap ve sen

Bahsedilen bu kullanımlar daha yaygındır ancak şu şekilde kullanımları da elbette yanlış değildir:

I will make you a cake. (Sana kek yapacağım.)

I will bring you a book. (Sana kitap getireceğim.)

2- Cümle içinde filin tamamlayıcısı olarak da “object pronoun” kullanılabilir:

A: Knock knock! (Tak tak!)

B: Who are you? (Kimsiniz?)

A: It’s me, Jane. (Benim, Jane.)

3- “all-both-each” gibi kelimeler “object pronoun” ile kullanılabilir:

all: hepsi both: ikisi each: her biri
all of + “object pronoun”“object pronoun” + all both of + “object pronoun”“object pronoun” + both each of + “object pronoun”“object pronoun” + each

 I’m talking to you each. = I’m talking to each of you.

(Sizin her birinizle konuşuyorum.)

He gave to them both presents. = He gave presents both of them.

(Onların ikisine de hediyeler verdi.)

I love you all. = I love all of you.

(Sizin hepinizi seviyorum.)

4- Cümle içinde mesela “anyone”  (hiç kimse) kelimesi geçti bunun yerine hangi “object pronoun” kullanılabilir:

“anyone” kelimesinin erkek veya kadını nitelemeksizin “him” şeklinde karşılığı olur.

If anyone smokes around you, tell him not to smoke.

(Eğer bir kimse senin etrafında sigara içerse, ona içmemesini söyle.)

5- Bazı durumlarda özellikle “BE” fiilini ele alırsak, cümle içinde özneyi object pronoun şeklinde de kullanabiliyoruz. Yani ister “subject pronoun” ister “object pronoun” şeklinde zamirimizi kullanabiliriz:

The managers are me and you.

(Yöneticiler ben ve sensin.)  me-you > object pronouns

I and you are managers.

(Ben ve sen yöneticiyiz.) I-you > subject pronouns

PRONOUNS

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.