Reflexive Pronouns

Reflexive Pronouns

“Reflexive Pronouns” kişinin kendisi ile ilgili durumları ifade ederken kullanılan bir yapıdır. Kullanılan “reflexive pronouns” öğeleri kişinin kendi yerini tutan kelimelerdir.

“Myself = Kendim” gibi.

I do it myself. (Onu kendim yaptım.)

Reflexive Pronouns
myself kendim I prepared it myself. (Onu ben kendim hazırladım.)
yourself kendin You did that yourself. (Bunu sen kendin yaptın.)
himself kendisi He is carrying them himself. (Onları o kendisi taşıyor.)
herself kendisi She is carrying them herself. (Onları o kendisi taşıyor.)
itself kendisi The cat is carrying them itself. (Onları o kendisi taşıyor.)
yourselves kendileriniz You will finish the project yourselves.
(Projeyi siz kendiniz bitireceksiniz.)
ourselves kendimiz We will finish the project ourselves.
(Projeyi biz kendimiz bitireceğiz.)
theirselves kendileri They can use this car themselves.
(Bu arabayı onlar kendileri kullanabilir.)

Detaylı olarak dil bilgisi kurallarına bakalım:

1- “Reflexive pronouns” öznenin ve nesnenin aynı olduğu durumlarda karşımıza çıkar:

“Kendime sordum.” cümlesinde “kime sordun?” sorunsunun cevabı “kendim” dir. İşte burada hem özne hem de nesne aynı kişiyi bize gösterir. İşi yapan, kendisi ile bağlantılıdır. İşi yapan kendisine bir şey yapmıştır.

 

I cut myself. My finger is bleeding.

(Ben kendimi kestim. Parmağım kanıyor.)

 

2- Kendimizi etkileyen bir eylemde bulunduğumuzda “reflexive pronouns” kullanabiliriz:

behave davranmak Be quite and behave yourself.
(Sessiz ol ve kendin gibi davran.) = (iyi ol)
burn yakmak She burnt herself. (O kendisini yaktı.) = (Onun bir yeri yandı.)
cut kesmek He cut himself. (O kendisini kesti.) = (Onun bir yeri kesildi.)
enjoy eğlenmek Come here and enjoy yourself. (Buraya gel ve kendin eğlen.) = (iyi vakit geçir)
hurt yaralamak They hurt themselves. (Onlar kendilerini yaraladılar.)
introduce tanıtmak Let me introduce myself, please. (Lütfen kendimi tanıtayım ben.)
kill öldürmek He killed himself. (O kendisini öldürdü.)
look at bakmak She is looking at herself. (O kendisine bakıyor.)
help… keyfine bakmak Your welcome, help yourself, please! (Hoş geldin, kendi keyfine bak lütfen.)

Burada dikkat etmemiz gereken nokta her zaman özne ile kullanılan “reflexive pronoun” yapısının uyumlu olmasıdır.

SUBJECT-REFLEXIVE PRONOUN AGREEMENT=ÖZNE VE REFLEXIVE PRONOUN UYUMU

SUBJECT-REFLEXIVE PRONOUN AGREEMENT
I myself You yourselves
You yourself He himself
We ourselves She herself
They themselves It itself

3- Sadece kendimizin yaptığı başkasından hiçbir yardım almadığımız eylemler için de bu yapıyı kullanabiliriz:

on + POSSESSIVE ADJECTIVE + owndo something on one’s own = bir kimsenin tek başına bir şey yapması
on my own tek başıma I made this cake on my own. (Bu keki tek başıma yaptım.)
on your own tek başına/nıza Do your homework on your own. (Ödevini tek başına yap/yapınız.)
on our own tek başımıza We built this house on our own. (Bu evi tek başımıza yaptık.)
on their own tek başlarına They plan on their own. (Onlar kendi başlarına plan yaparlar.)
on his own tek başına He earned all money on his own. (Tüm parayı kendi başına kazandı.)
on her own tek başına She paid the bills on her own. (Faturaları tek başına yatırdı.)
on its own tek başına The bird made a nest on its own. (Kuş yuvasını tek başına yaptı.)
by + REFLEXIVE PRONOUNdo something by oneself = bir kimsenin kendi kendine bir şey yapması
by myself kendi kendime I made this cake by myself. (Bu keki kendi kendime yaptım.)
by yourself kendi kendine Do your homework by yourself. (Ödevini kendi kendine yap.)
by ourselves kendi kendimize We built this house by ourselves. (Biz bu evi kendimiz yaptık.)
by themselves kendi kendilerine They plan by themselves. (Kendi kendilerine plan yaptılar.)
by yourselves kendi kendinize You have to do your homework by yourselves. (Ödevinizi kendiniz yapmak zorundasınız.)
by himself kendi kendine He earned all money by himself. (Tüm parayı kendisi kazandı.)
by herself kendi kendine She paid the bills by herself. (Tüm faturaları kendisi ödedi.)
by itself kendi kendine The bird made a nest by itself. (Kuş yuvasını kendisi yaptı.)

4- Peki “myself” ile “by myself” arasındaki fark nedir? İkisinde de zaten kendisi yapıyor diye aklımıza bu durum takılabilir.

I made a cake myself. (Kendim kek yaptım.) derken kekin benim tarafımdan yapıldığını başkasının yapmadığını söylerim.

I made a cake by myself. (Keki tek başıma kendim yaptım.) derken de hiçbir yardım bile olmadan keki sadece kendimin yaptığını söylemiş olurum.)

5- Cümle içinde vurgu yapmak istersek nasıl bir kullanım karşımıza çıkar peki? Ona bakalım:

My mother herself painted the room. (Annem odayı kendisi boyadı.)  = İşi yapan vurgulanır.

He visited her mother herself. (O bizzat annesinin kendisini ziyaret etti.) = Nesneye vurgu yapılmıştır.

“self” kelimesini de söylerken vurgu yapılır.

6- “reflexive pronouns” dediğimiz ögeler cümle içinde “verb + preposition” yapısından sonra da kullanılabilir:

talk + to  = verb + preposition

I talked to myself. (Kendime konuştum.)

look + after = verb + preposition

Look after yourself. (Kendine iyi bak.)

Preposition dediğimiz kelimeler to, after, in, on, with vb… Bkz. PREPOSITIONS

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.