Modal Verbs

MODAL VERBS

Modal yardımcı fiiller nedir? Modal verbs nedir, ne demektir? What are modal auxiliary verbs?

Modal verbs yapılan işin hangi şartlarda yapıldığını belirten fiillerdir. Hangi şartlar nedir peki? Mesela, o işi yapmak zorunda mıdır yoksa kendi isteğine mi bağlıdır bunu belirtir veya yapılan iş hakkında çeşitli ihtimaller söz konusu olabilir. Bu ihtimallerin derecesini belirtirken de modal verbs kullanırız.

Neden Modal Verbs kullanırız? Why do we use modal verbs?

Modal fiillerde diğer zamanlarda olduğu gibi olup bitmiş veya olan bir eylem söz konusu değildir. Burada amaç olmasını istediğimiz, düşündüğümüz, zorunda bıraktığımız veya bırakıldığımız eylemlerden bahsetmektir veya bir eylemin oluşu hakkında ihtimaller belirtmektir.

Zorunda olmak: I must study hard. (Çok çalışmalıyım.)
Zorunda bırakılmak:
You mustn’t park here. (Buraya park edemezsin.)
Düşünce belirtmek:
You should see a doctor. (Doktora görünmelisin.) gibi benzeri durumları belirtirken modal fiiller kullanırız.

Modal verbs nedir, modal fiiller dediğimiz fiilin yapılış durumunu belirten yardımcı fiiller nelerdir?

“can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to” modal yardımcı fiillerdir. Bu yardımcılardan sonra ana fiilin yalın hali (infinitive) gelir. Burdaki yardımcı fiilimiz ana fiilimize anlam zenginliği katar. Örneğin, “do” ana fiili ile “can” yardımcı fiilini kullanırsak eğer “yapabilirim” = “ I can do” diyebiliriz. “do” yapmak fiilini bir modal fiil ile kullanarak yapılış durumu hakkında bilgi vermiş olduk.

Modal Verbs Genel Özellikleri Nelerdir?

1- Modal fiiller herhangi bir ek almazlar. Oldukları gibi kullanılırlar. Öznelere göre -s takısı almaz. Zamana göre -ed veya -ing gibi takılar almaz.

“O yüzebiliyor.” derken “She can swim. “ şeklinde cümle kurarız.
HATALI KULLANIM:“She canning swim” DEMEYİZ!

“O kaybolmuş olmalı.” derken “He must be lost.” şeklinde cümle kurarız.
HATALI KULLANIM: “He musts be lost.” DEMEYİZ!

2- Soru ve olumsuz cümlelerde yardımcı fiilin kendisi ile soru ve olumsuz cümle yaparız. “Do-does-did-have-am-is-are” gibi diğer zamanların yardımcı fiillerini kullanmayız.

“Onu kullanmalı mıyım?” derken “Should I use it?” şeklinde soru sorarız.
HATALI KULLANIM: Do I should use it? DEMEYİZ!

“Onu bulamadı.” derken “She couldn’t find it.” şeklinde cümle kurarız.
HATALI KULLANIM: “She didn’t could find it.” DEMEYİZ!

3- Modal verbs’den sonra “to” kullanılmaz. Ana fiili yardımcı fiile “to” ile bağlamayız. Sadece modal verb ve yalın fiil kullanılır. (“ought to” bu kural haricindedir.)

“Ben İngilizce konuşabiliyorum.” derken “I can speak English.” şeklinde cümle kurarız.
HATALI KULLANIM: “I can to speak English.” DEMEYİZ.

4- Modal fiillerden sonra “progressive, perfect ve passive infinitives” kullanabiliriz.

Progressive infinitive:
I may be sleeping at 9 o clock. (be+ verb+ing) Saat 9’da uyuyor olabilirim.
Perfect infinitive:
She could have won. (have + past participle)O kazanmış olabilirdi.
Passive infinitive:
The book can be written by hand. ( be + verb’s passive form) Kitap el ile yazılabilir.

5- Modal fiillerde “contraction” dediğimiz kısaltmaların oluş şekli:

I can > cannot > I can’t
I’ll >  will not > I won’t
I’d > would not  > I wouldn’t
I shall > shall not > I shan’t
I may > may not > I mayn’t
I should > should not > I shouldn’t
I ought to > ought not to > I oughtn’t to
I must > must not > I musn’t
I could > could not > I couldn’t

Modal Verbs’te aynı fiil neden farklı anlamlara gelebiliyor?

Durumun özelliğine göre cümlede kullanılan modal fiil farklı anlamlar kazanır. Kendi kullandığımız dilde de bunun örnekleri mevcuttur.

“İngilizce konuşabilirim.” derken bir yeteneğimden bahsederim.
“Sana yardım edebilirim.” derken de bir ihtimalden, yapabileceğim bir işin ihtimal derecesinden bahsederim. Gördüğünüz gibi ikisinde de -ebilmek kullanmışız.

İngilizcede de “must” fiilini ele alalım.

Bir konudaki çıkarımdan, vardığımız sonuçtan bahsederken:

“She must be lost.” “O kaybolmuş olmalı.”
deriz ve bir ihtimalden bahsederiz.

“She must wear a helmet.” “O kask takmalı” derken yapmak zorunda olduğu bir şeyden bahsederiz.

Aynı fiili kullandık ama duruma göre farklı anlamlar çıktı gördüğünüz gibi. İşte modal fiillerin bu şekilde anlam çeşitlilikleri olabiliyor.

Modal verbs, modal fiiller anlamlarına göre kaça ayrılır? Modal fiiller cümleye hangi anlamları katar?

ANLAM (MEANING) MODAL FİİL (MODAL VERBS)
Strong obligation (Kesin zorunluluk) must, will, need, have to, shall, be to
Prohibition: (Yasak) must not, may not, cannot, no…shall
Weak obligation ( Düşük zorunluluk) should, ought to, might, shall
Offering, willingness..(Teklif, istek..) will, shall
Permission (İzin) can, could, may, might
No obligation need not
Ability (Yetenek, doğasında olan özellik) can, could, be able to
Past Ability (Geçmişte yetenek) could, was-were able to
Possibility (İhtimal, kesinlik derecesi) must, can, may, might, should, could
Past Possibility (Geçmişte ihtimaller) must have, may have, might have, could have, can’t have, couldn’t have, mustn’t have
Negative advice (Yapılmaması konusunda tavsiyeler) shouldn’t, ought not to, had better not
Duty (görev) ought to
Strong recommendation (Güçlü tavsiye) had better
Lack of necessity-no obligation (Gerekli değil) not need to, needn’t
Lack of obligation (Zorunda değil) not have to
Habits (Alışkanlıklar) used to, would
Preference (Tercih) would rather, would prefer, prefer
Request (Rica) Can, could, would, will you  please…?
Offer (Teklif) Shall we..?, can-could…? = Let’s, what about, how about, why not?

Modal Verbs, modal fiillerin sahip oldukları anlamlarına göre incelenmesi

MUST Obligation, necessity, duty, strong advice, logical assumption/deduction
MUSTN’T Prohibition
NEED Obligation
NEEDN’T Lack of Necessity, Absence of Obligation
CAN Present Ability , Permission, Offer, Suggestion, Request, Possibility
CAN’T Logical Assumption, Deduction – high possibility, Prohibition
COULD Past Ability, Permission, Offer, Suggestion, Request, Possibility
MAY Permission, Offer, Possibility, Request, Suggestion, Criticism, Wishes, Hopes
MIGHT Permission, Possibility, Request, Suggestion, Criticism, Wishes, Hopes
SHALL Offer, Suggestion
WILL Request,Certainty,Orders,Offers, Willingness-Decisions, Typical Behaviour
WOULD Request
SHOULD Advice, Critism, Obligation, Assumption
OUGHT TO Advice, Critism, Obligation
HAVE TO Obligation

error: Sadece link ile paylaşım yapınız.
x